General Conditions

Algemene voorwaarden van Quicke Vital NV

gevestigd te Zuidzandstraat 21-23, 8000 Brugge - BTW 0475.902.190

1. Algemeen


1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Quicke Vital NV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Quicke (hierna genoemd Quicke Vital NV) Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Quicke Vital NV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Quicke Vital NV erkend.

1.4 Quicke Vital NV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 Quicke Vital NV neemt afstand van namaak en enig plagiaat.

2. Levering en Verzending


2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Quicke Vital NV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Hiervoor heeft de consument 7 dagen na die maand de tijd en de annulatie van deze bestelling dient te gebeuren via mail.

2.3 Aan de leveringsplicht van Quicke Vital NV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Quicke Vital NV geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Verzendingkosten
Quicke Vital NV behoudt zich het recht om de verzendingstarieven aan te passen indien nodig. Verzendingskosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur.

3. Prijzen


3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief Belgische BTW (21%), exclusief verzendingskosten.

3.4 Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven.

3.5 Indien er korte tijd na een aangeschaft product, een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan de afnemer geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht


4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Quicke Vital NV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering via dit formulier en via email melding te maken bij Quicke Vital NV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Quicke Vital NV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode zijn enkel retourneerbaar in de winkel zelf.

4.3 Bij het retourneren van producten die niet tijdens de solden zijn gekocht, zal de transportkost aangerekend worden aan de koper. Om dit administratief te verwerken, wordt daarbovenop een administratieve kost van 50 euro aangerekend per verzending. Deze kosten worden afgetrokken van het te retourneren bedrag.

5. Gegevensbeheer


5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Quicke Vital NV dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Quicke Vital NV. Quicke Vital NV zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Quicke Vital NV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Quicke Vital NV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Aanbiedingen


6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Quicke Vital NV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Quicke Vital NV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van Quicke Vital NV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5 Quicke Vital NV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Overeenkomst


7.1 Een overeenkomst tussen Quicke Vital NV en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Quicke Vital NV op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Quicke Vital NV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties


8.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Quicke Vital NV gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht


9.1 Quicke Vital NV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Quicke Vital NV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit is een exemplatieve lijst en is niet indicatief.

9.3 Quicke Vital NV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Quicke Vital NV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Quicke Vital NV geeft dit binnen de 30 dagen te kennen aan de consument.

9.4 Indien Quicke Vital NV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Eigendomsrecht

10.1 Quicke Vital NV blijft volledig eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan.

11. Toepasselijk recht


11.1 Op alle overeenkomsten tussen Quicke Vital NV en afnemer is het Belgisch recht van toepassing. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

Stay updated and follow us